Smluvní podmínky a GDPR

Smluvní podmínky a Ochrana osobních údajů.

Smluvní podmínky

 • tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb)
 • poskytovatel zdravotních služeb: RB dent s.r.o., IČ: 28772661, dále též jako Stomatologické centrum RB dent, provozovna U Domoviny 491/1, 46001 Liberec
 • termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona
 • termínem „lékař“ se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky
 • termínem “ordinace” se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu, kterou tvoří stomatologická souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře a asistentky
 • termínem “minutová sazba” se rozumí veškeré náklady za výkon ordinace zahrnující odbornou práci, použité technologie, běžné (standardní) materiály a zajištění hygienického režimu ordinace

Povinnosti poskytovatele

 • stomatologické centrum RB dent se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na vysoké úrovni, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu klienta
 • stomatologické centrum RB dent se zavazuje vést dokumentaci klienta dle platných předpisů
 • před každým zdravotním výkonem bude klient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu i o možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem
 • v případě existence více možných variant léčby seznámí lékař klienta s jednotlivými variantami a jejich cenovou náročností
 • centrum RB dent je povinno objednávat klienty na dohodnutý čas tak, aby se minimalizovalo jejich čekání
 • centrum RB dent je povinno dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/klient, komunikovat s klientem tak, aby klient všemu rozuměl
 • centrum RB dent je povinno zajistit pro klienta klidné prostředí, minimalizovat jeho případný stres ze zákroku
 • centrum RB dent bezpodmínečně dodržuje právo na ochranu osobních dat, tzn. že veškeré osobní údaje klienta, včetně údajů citlivých uvedené ve vstupním dotazníku nebo v průběhu léčby, podléhají ochraně osobních údajů (včetně zpracování osobních údajů a nakládání se zdravotnickou dokumentací) podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu (§67a a §67b ) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • v případě akutních obtíží klienta se Centrum RB dent zavazuje ošetřit ho co nejdříve, o upřednostnění akutních případů rozhoduje lékař

Centrum RB dent si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či přerušit léčbu, pokud

 • klient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele, případně omezuje práva ostatních klientů
 • požadavky klienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
 • klient záměrně nedodržuje léčebný plán stanovený lékařem a odsouhlasený klientem
 • klient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín
 • z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)

Povinnosti klienta

 • řídit se vnitřním řádem poskytovatele
 • pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu
 • akceptovat preventivní prohlídky a pravidelnou návštěvu dentální hygienistky jako nezbytnou součást léčby
 • dbát na vysoký standard své zubní hygieny a tím předcházet vzniku možných zdravotních rizik
 • spolupracovat při zdravotním výkonu a poskytnout lékaři možnost kontroly průběhu léčebného procesu

Klient je povinnen dodržovat sjednané termíny dohodnutých lékařských výkonů

 • za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele, který byl sdělen klientovi ústně, telefonicky či e-mailem
 • poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat klienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně
 • klient si musí být vědom, že v případě neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace
 • absenci lze předejít včasnou omluvou a sjednáním nového termínu
 • omluva musí být provedena nejpozději 24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem (osobně v Centru RB dent, telefonicky SMS zprávou na tel. 603 579 191, prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@rbdent.cz)
 • pro případ absence tímto obě strany sjednávají smluvní pokutu
 • výše smluvní pokuty je uvedena v ceníku
 • smluvní pokuta je splatná v den absence a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat klientovi
 • klient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení

Reklamace

 • centrum RB dent poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny protetické práce (korunky, můstky). Na implantáty poskytujeme záruku 10 let
 • záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních atd.)
 • stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit

Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou

 • nedbalost pacienta k ústní hygieně
 • neuposlechnutí lékařského doporučení
 • systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba atd.)
 • zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti
 • u záruky na implantáty je soubor záručních podmínek, které pacient obdrží při konzultaci před implantací

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

 • centrum RB dent nespolupracuje se zdravotními pojišťovnami (od 1.1.2022 ukončena spolupráce s VZP, od 1.9.2022 a ostatními pojišťovnami)
 • aktuální ceník výkonů je k dispozici na webových stránkách www.rbdent.cz nebo je k nahlédnutí v jednotlivých ordinacích. Lékař vždy upozorní na cenu zákroku předem. V případě větších zákroků nebo celkových rekonstrukcí vystaví cenový plán, který pacient před zákrokem odsouhlasí

Závěrečné ustanovení

 • smluvní podmínky vstupují v platnost dnem registrace pacienta – jeho podpisu a vyjádření souhlasu na registračním formuláři
 • v případě pacientů registrovaných před 1.1.2022 vstupují podmínky v platnost podpisem dodatku
 • v případě neregistrovaných pacientů vstupují smluvní podmínky v platnost při vstupu do ordinací Centra RB dent
 • centrum RB dent má právo jednostranně měnit a doplňovat tyto Smluvní podmínky. Aktuální verze Smluvních podmínek je umístěna na webových stránkách www.rbdent.cz a v jednotlivých ordinacích
 • pokud se některé z ustanovení těchto Smluvních podmínek stane z nějakého důvodu neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení
 • tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2022

GDPR

Informace pro pacienty o zpracování osobníchudajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Správce osobních údajů

RB dent s.r.o. (jméno a příjmení, nebo obchodní firma)

28772661 (identifikační číslo osoby – IČO)

Sobotecká 230, 51101 Turnov (sídlo)

info@rbdent.cz (elektronická adresa)

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

− poskytování zdravotních služeb

− vykazování hrazených zdravotních služeb

− vyúčtování nehrazených zdravotních služeb

− sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám

− organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)

− vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

− splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)

− splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí. V. Doba zpracování osobních údajů Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

VI. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

− právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;

− právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;

− právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže

− popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

− zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

− jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

− jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

− právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;

− právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

− právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Naši odborníci

Jsme tým odborníků

Klient RB dent s.r.o. je ošetřován celým týmem. Je pacientem RB dent s.r.o., ne jednotlivých lékařů. Jen tak je možné zajistit soustavnou kvalitní odbornou péči a nastavit provozní aspekty tak, aby bylo možné zajistit včasné termíny pro případnou akutní léčbu. Jednotlivé výkony jsou prováděny ošetřujícím týmem dle specializace jednotlivých lékařů. Léčebné plány jsou konzultovány na společných poradách a soustavně kontrolovány vedoucím lékařem pracoviště MUDr. Richardem Benkem.

Poptat volný termín

Pokud potřebujete urgentní péči, volejte +420 603 579 191

14 + 6 =

Kudy k nám

Jsme jen malý kousek od centra Liberce

Hodnocení

Recenze na lekari-online.cz

Zobrazit profil MUDr. Richard Benko